REGULAMIN NAJMU

§ 1.

Rental Wrocław oddaje do użytkowania na określony w umowie czas , podany przez
Najemcę w dokumencie wydania urządzenia, wymienione w umowie narzędzia i urządzenia wraz z
osprzętem i wyposażeniem dodatkowym, zwane w dalszym ciągu umowy przedmiotem najmu.
Rental Wrocław udzieli Najemcy niezbędnych instrukcji co do zasad prawidłowego i bezpiecznego
użytkowania i konserwacji przedmiotu najmu oraz wydaje Najemcy przedmiot najmu czysty i sprawny pod
 względem technicznym.
  § 2.
Najemca zobowiązuje się do zapoznania z instrukcją obsługi i eksploatacji przedmiotu najmu, oświadcza,
że ją zrozumiał i zobowiązuje się przestrzegać. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez
nieprzestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę. Rental Wrocław zastrzega sobie
 prawo oceny technicznej zwróconego przez Najemcę przedmiotu najmu przez biegłego rzeczoznawcę
 którego ocena techniczna będzie obowiązująca dla ustalenia przyczyn uszkodzenia przedmiotu najmu.
W  przypadku stwierdzenia przez Wynajmującego nieprawidłowego stanu Przedmiotu Najmu, Wynajmujący zastrzega
sobie  prawo  do  obciążenia  Najemcy  kosztem  naprawy. Podstawą  do  rozliczeń  co  do  stanu  Przedmiotu  Najmu
stanowią Protokoły zdawczo-odbiorcze, protokół serwisu, dokonującego weryfikacji stanu i naprawy
Przedmiotu Najmu lub/i  ocena  producenta lub  innego  specjalistycznego podmiotu. W  terminie 7 dni
od  daty  zwrotu  Przedmiotu  Najmu Wynajmujący  przedstawi  Najemcy kalkulację kosztów  naprawy
Przedmiotu  Najmu opartą  na  stawce obowiązującej w serwisie Wynajmującego.
Najemca zobowiązany jest uregulować powyższy koszt w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji o ostatecznym koszcie naprawy.
  § 3.
Najemca używać będzie przedmiot najmu zgodnie z instrukcją i jego przeznaczeniem, wyłącznie w miejscu
 wskazanym w umowie.Rental Wrocław  uprawniony jest do dokonywania w czasie trwania najmu napraw, zabiegów
 konserwacyjnych i kontrolnych, które uzna za niezbędne dla utrzymania przedmiotu najmu w należytym
stanie.

§ 4.
Najemca zobowiązuje się używać przedmiot najmu z należytą starannością i odpowiadać będzie przed
Rental Wrocław za wszelkie szkody, jakie powstaną w przedmiocie najmu z przyczyn nie leżących po stronie
Rental Wrocław (w szczególności z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osób, które obsługiwały
przedmiot najmu – pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy itp.). Najemca będzie zobowiązany
 przede wszystkim należycie zabezpieczyć przedmiot najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub
kradzieżą.
   § 5.
W przypadku strat dotyczących przedmiotu najmu omówionych w §4, Najemca zobowiązany jest do pokrycia tych strat w wysokości wartości odtworzeniowej przedmiotu najmu, w przypadku jego
zniszczenia lub utraty, lub odpowiedniej części jego wartości w przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu.
W przypadku straty przedmiotu najemca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić o zdarzeniu Rental Wrocław
 oraz organy ścigania.  

§ 6.
Za zwrot przedmiotu najmu uważać będzie się jedynie oddanie Rental Wrocław  przedmiotu najmu czystego
 i w takim stanie w jakim został on wynajęty, z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania.
Termin użytkowania upływa z chwilą oddania przedmiotu najmu i potwierdzeniem przyjęcia go przez Rental Wrocław oraz
wystawienie przez niego paragonu lub faktury VAT.
W przypadku braku zwrotu Przedmiotu Najmu w terminie wskazanym w punkcie 5.1. Wynajmujący ma prawo naliczać
karę umowną w wysokości równej 150% wartości stawki dziennego Czynszu Najmu za każdy dzień bezumownego
korzystania  z  Przedmiotu  Najmu  do  dnia jego zwrotu. Niezależnie od powyższej kary umownej, w przypadku,  gdy
Najemca nie zwróci Przedmiotu Najmu w terminie dwóch tygodni pomimo wezwania przez Wynajmującego
, Najemca jest  zobowiązany  do  zapłaty  na  rzecz  Wynajmującego dodatkowej kary  umownej  stanowiącej  równowartość  ceny
nowego Przedmiotu Najmu.
    § 7.
Najemca nie może bez zgody Rental Wrocław przelać swoich praw i obowiązków wynikających z umowy
najmu na osobę trzecią. W przypadku oddania przedmiotu najmu w podnajem lub do używania innej
osobie bez pisemnej zgody Rental Wrocław, Najemca odpowiedzialny będzie także za jego ewentualną
 utratę lub uszkodzenie.
  § 8.
1. Rental Wrocław uprawniony jest do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
a. Najemca używa przedmiot najmu w sposób sprzeczny z umową lub jego przeznaczeniem;
b. Najemca zaniedbuje przedmiot najmu narażając go na utratę lub uszkodzenie;
c. Najemca zalega 7 dni z zapłatą czynszu najmu;
   § 9.
Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu
 przedmiotu najmu przez Najemcę, ponosi wyłącznie Najemca.

§ 10.
Sprawy nie unormowane niniejszą umową będą rozstrzygane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 

©2019 Rental Wrocław. All Rights Reserved. Designed By Sfera Biznesu & Other Media